اجتماع بزرگ پزشکان عمومی فناور

جشنواره ایده ها و فن بازار

ایده بازار پزشکی

نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین

اخبار فناوری های پزشکی

اخبار کنگره

اخبار حامیان

حامیان کنگره

  • انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران

  • وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری کمیسیون انجمن های علمی ایران

  • انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران

  • پژوهشگاه نیرو

  • پژوهشکده مهندسی سیستمهای تشخیص پزشکی

  • 1
  • 2
  • 3

دریافت خبرنامه الکترونیکی