مشارکت دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کنگره مشارکت فعال خواهد داشت.

در جلسه ای که با حضور دبیر کنگره و دکتر امیدی نماینده دانشکده برگزار شد، ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مشارکت در برگزاری کنگره، مقرر شد دانشکده در برگزاری کنگره مشارکت فعال داشته باشد.

در پایان جلسه توافقات برای مشارکت در کنگره صورت گرفت.

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی