حضور فعال شرکت های بیمه ای

 شرکت های بیمه ای در کنگره حضوری فعال خواهند داشت و ضمن معرفی خدمات خود به جامعه پزشکی، در خصوص نقش بیمه در توسعه فناوری های نوین پزشکی بحث خواهند کرد.

به گزارش دبیخانه کنگره، پیرو مکاتبات و مذاکرات انچام شده با سندیکای بیمه گران ایران، توافقاتی برای حضور فعال شرکت ها یبیمه ای و برگزاری نشست های تخصصی در این حوزه انجام شده است.

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی