ساختار مقالات

ضمن تشکر از فرهیختگانی که مقالات خود را ارسال نمودند، موارد زیر اعلام می شود:

  • - اصل مقالات  باید در قالب زیر ارسال شود.
  • - مقالاتی که برای ارائه نهایی برگزیده شوند و ارائه گردند در یک ژورنال علمی و پژوهشی درج خواهند شد که ساختار آن پس از اعلام مقالات تایید شده نهایی اعلام خواهد شد.
  • - آخرین فرصت الائه اصل مقالات روز جمعه 21 آبان ماه می باشد.

 

 

تنظیم بخشهای مختلف مقاله

  در تنظیم و نگارش قسمت‌های مختلف مقالات ارسالی باید ترتیب زیر رعایت گردد:

  ساختار مقاله  : مقاله  شامل عنوان (فارسی و انگلیسی)، چکیده و کلیدواژه‌ها (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، تقدیر و تشکر وفهرست منابع می‌باشد.

 

  1. صفحه عنوان: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی، نام ونام خانوادگی، رتبه و سمت علمی و دانشگاه و یا دپارتمان یا موسسه کلیه نویسندگان، نام و نشانی محل کار، پست الکترونیک، شماره تلفن و دورنگار نویسنده مسئول جهت تماس.

 

  2. چکیده مقاله: لازم است کلیه مقالات همراه با چکیده فارسی و انگلیسی حداکثر تا 250 کلمه بصورت سازمان یافته با عناوین مجزا شامل زمینه و هدف ( Background ) ، روش کار ( Methods )، یافته‌ها ( Results ) و نتیجه‌گیری ( Conclusion ) باشد. خلاصه مقاله باید بگونه‌ای تنظیم گردد که بیانگر کل مقاله باشد. در پایان چکیده فارسی بایستی سه تا پنج واژه با عنوان " کلیدواژه‌ها " ذکر شود که در عنوان و چکیده مقاله آمده باشد. در پایان چکیده انگلیسی هم باید سه تا پنج واژه تحت عنوان Keywords ذکر شود.

 

  3. مقدمه: باید ضمن بیان زمینه و اهمیت و هدف پژوهش، خلاصه‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر را که در گذشته به انجام رسیده است را با ذکر منابع مربوطه بیان نماید.

  

  4. روش کار: در این بخش باید نوع مطالعه، روش کار یا نوع آزمایش و مشاهدات انجام شده بطور دقیق ذکر شود. در صورت استفاده از مواد مصرفی، نام کامل و سازنده آن در داخل پرانتز ذکر شود. در صورت استفاده از روشهای قبلی ذکر مرجع روش الزامی است. در مواردی که از روش‌ یا روش‌های جدید استفاده می‌شود لازم است اطلاعات کافی در مورد آن داده شود تا در صورت نیاز توسط سایر افراد قابل انجام باشد. در صورت استفاده از داروی خاص، نام ژنریک دارو، دوز و نحوۀ استفاده از آن ذکر شود. نام آزمون‌های آماری و برنامه‌های رایانه‌ای مورد استفاده در پژوهش نیز الزامی است.

  

  5. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش باید بصورت ترکیبی از متن، جدول و نمودار یا شکل گزارش شود. محتویات جداول و نمودارها نباید بصورت کامل در متن هم تکرار شود بلکه ذکر شماره نمودار یا جدول در متن کفایت می‌کند. در مقالات طولانی برای وضوح بیشتر مطالب ممکن است مطالب زیر عنوان فرعی ( Sub-heading ) در قسمت نتایج و بحث ذکر شود.

  

  6. بحث و نتیجه‌گیری: این بخش لازم است با تاکید بر یافته‌های مطالعه حاضر به بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های مطالعه انجام شده با یافته‌های سایر مطالعات مشابه بپردازد. در این قسمت نیازی به تکرار مجدد جزئیات یافته‌ها نمی‌باشد بلکه تاکید بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتیجه گیری از یافته‌ها کافی است. لازم است ذکر گردد که آیا یافته‌های مطالعه برای اثبات فرضیه یا فرضیه‌های مطرح شده در مطالعه کافی است یا به مطالعات بیشتری نیاز است. نتیجه‌گیری کلی، ذکر مشکلات و محدودیت‌های عمده مطالعه و همچنین نقاط قوت آن در پایان این بخش الزامی است.

  

  7. تقدیر و تشکر: از تمامی افرادی که در این مطالعه همکاری داشته‌اند اما فاقد معیار کافی برای عنوان شدن در بین نویسندگان مقاله بوده‌اند در این قسمت قدردانی گردد. این افراد عبارتند از کسانی که در روش یا در نگارش مقاله همکاری داشته‌اند، یا از پژوهش حمایت مادی یا علمی کرده‌اند. چنانچه پژوهش با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه یا دانشگاهی انجام شده است، نام آن موسسه یا دانشگاه را به همراه شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر کنید.

  

  8. جداول: جداول به تعداد محدود با ذکر عنوان در بالای جداول و توضیحات بیشتر در زیر آن آورده شود.

  

  9. شکل‌ها و نمودارها: شکل‌ها یا نمودار‌ها به تعداد محدود با کیفیت بالا در صفحات جداگانه باشد و عناوین آنها در زیر آنها ذکر شود. اطلاعات نباید بصورت همزمان در جداول، نمودارها یا شکل‌ها و متن تکرار شود.

  

  10. فهرست منابع: بایستی تمامی منابع به زبان انگلیسی نوشته شود. در این مورد باید عنوان مقاله در کروشه نوشته شده و در انتها کلمه Persian آورده شود که مشخص می‌کند اصل مقاله به زبان فارسی است. (منابع به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری و مشخصات آنها طبق مثال‌های ارائه شده تکمیل گردد.)

  

  مقاله فارسی: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، شماره صفحه، ( Persian ):

  Fatahi M, Nobakht M, Mahmoudian M. [Barasi Asarat Teratogen Osareye Giahe Golrang bar roye Takamole

  Sistem Asabi Markazi Moosh Suri]. Razi Journal of Medical Sciences 2000. 5 (20); 138-144. (Persian)

  

  مقاله انگلیســی: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، شماره صفحه : (در صورتیکه تعداد نویسندگان از 6 نفر بیشتر باشد، پس از نام نفر ششم از عبارت et al . استفاده شود).

  Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Durako SJ, Alter HJ, Iber FL, et al, editors. Long term mortality after transfusion associated non A, non B hepatitis. The National Heart, Lung and Blood Institute study group. N Engl J Med; 1992. 27: 1906-11

 

  کتاب: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب، شماره چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، سال انتشار، شماره صفحه:

  Kates M. Techniques of Lipidology. 2nd ed. New York : Elsevier; 1992. p. 172-5

  

  فصلی از کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده فصل، عنوان فصل، نام خانوادگی و نام نویسندگان کتاب، عنوان کتاب، شمـــــاره چـــاپ، محل چاپ، ناشر، ســــال انتشار، شماره صفحه :

  Phillips SJ,Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management . 2nd ed. New York : Raven Press ; 1995 .p.465-78

  

  مشخصات مقاله ارائه شده در کنفرانس:

  Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and Security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, Editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th world congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. P. 1561-5

  

  11. علائم اختصاری: در متن مقاله هر واژه یا عبارتی که بصورت علایم اختصاری فارسی یا انگلیسی بکار برده شده در اولین استفاده، باید عبارت کامل آن در داخل پرانتز ذکر گردد.

 

  12. ثبت کارآزمایی بالینی: ارائه مجوز کمیته اخلاق برای کلیه مقالات و شماره ثبت پژوهش در سایت " مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT) " به آدرس http://www.irct.ir برای مقالات کارآزمایی بالینی ( Clinical Trial ) و همچنین ذکر اخذ رضایت‌نامه مبتنی بر آگاهی کامل بیمار الزامی است.

 

  13. تضاد منافع ( Conflicts of Interest ): نویسندگان موظفند کلیه منابع مالی و تضاد منافع احتمالی مانند حمایت‌های مالی یا داشتن سهام در یک شرکت که ممکن است پس از انتشار مقاله دچار سود یا ضرر شود را اعلام نماید.

  

  14. مراحل بررسی مقالات: هر یک از مقالات حداقل توسط دو داور که منتخب هیات تحریریه می‌باشند بطور محرمانه بررسی شده و نتیجه داوری مبتنی بر پذیرش، رد و یا نیازمند اصلاح به اطلاع نویسنده مسئول می‌رسد. در صورت پذیرش مقاله و یا پس از انجام اصلاحات مورد نیاز مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

 

 

  * چاپ و انتشار مطالب مجله پس از کسب اجازه از سردبیر با ذکر مأخذ مجاز می‌باشد .

 

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی