کارگروه های تخصصی

کارگروه های تخصصی کمیته علمی کنگره عبارتند از:

  • ارزیابی و مدیریت فناوری پزشکی
  • تله مدیسین، رباتیک پزشکی و فناوری های نوین ارتباطی - دکتر مهرداد ایمانزاده
  • فناوری های نوین تشخیصی و آزمایشگاهی
  • مهندسی پزشکی
  • فناوری های نوین بیمارستانی: دکتر محمد جهانگیری - معاون برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور
  • فناوری های نوین تجهیزات پزشکی
  • فناوری های نوین دارویی و داروسازی
  • فناوری های نوین در تصویربرداری دیجیتال
  • بیمه و توسعه فناوری ها و تجهیزات نوین پزشکی - مهندس اولیا
  • راهکارهای مشارکت و سرمایه گذاری در توسعه فناوری های نوین پزشکی – دکتر ترابی
  • شرکت های دانش بنیان پزشکی و راهکارهای توسعه بازار

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی