گروه های هدف و امتیاز بازاموزی

گروه های هدف و امتیاز بازاموزی هر گروه به شرح زیر است:

 

قابل ذکر است برای رویت اطلاعات در سامانه آموزش مداوم، پس از مراجعه به سایت مرکز، لطاف در بخش عنوان عبارت «mhtic» را جستجو نمایید تا برنامه قابل رویت برای شما باشد.

ثبت نام صرفا از طریق همین سایت کنگره انجام خواهد شد.

 

 

 

گروه مادر

گروه هدف

مقطع رشتــه

نـــام رشتــه

کد رشتــه

رتبــه

امتیاز کمیته

گروه

پرتو درمانی

پرتو درماني

تخصص

پرتو درمانی*

1716

چهارم

3.75

گروه اول

پزشک عمومی

پزشكان عمومي

دکترای حرفه ای

پزشکان عمومی*

1510

دوم

8.25

گروه دوم

دکترای حرفه ای

پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده*

1618

دوم

8.25

گروه دوم

جراحي عمومي- جراحي

جراحي عمومي

تخصص

جراحی عمومی*

1733

چهارم

3.75

گروه دوم

داروسازي

بيوتكنولوژي دارويي

دکترا

بیوتکنولوژی دارویی

1974

دوم

8.25

گروه اول

داروسازي

دکترای حرفه ای

داروسازی

1512

دوم

8.25

گروه اول

کارشناسی

داروسازی

1132

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی ارشد

داروسازی

1497

دوم

8.25

گروه دوم

داروسازي باليني

دکترا

داروسازی بالینی

1860

چهارم

3.75

گروه اول

نانوفناوري دارويي(نانوتكنولوژي دارويي)

دکترا

نانوفناوري دارويي(نانوتكنولوژي دارويي)

1980

دوم

8.25

گروه اول

دندانپزشكي

دندانپزشكي عمومي

دکترا

دندانپزشكي(بهداشتكار

1515

سوم

6

گروه اول

دکترای حرفه ای

دندانپزشکی

1511

سوم

6

گروه اول

کارشناسی ارشد

دندانپزشکی*

14128

سوم

6

گروه دوم

راديولوژي

پزشكي هسته اي

تخصص

پزشکی هسته ای*

1717

سوم

6

گروه اول

تكنولوژي پزشكي هسته اي

کاردانی

تكنولوژي پزشكي هسته اي

1026

چهارم

3.75

گروه دوم

کارشناسی

تكنولوژي پزشكي هسته اي

1112

چهارم

3.75

گروه دوم

راديولوژي

تخصص

رادیولوژی*

1724

سوم

6

گروه اول

راديولوژي

(تكنولوژي پرتوشناسي)

کاردانی

تكنولوژي پرتوشناسي(راديولوژي)

1020

سوم

6

گروه دوم

کارشناسی

رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)

1128

سوم

6

گروه دوم

کارشناسی ارشد

رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)

14129

سوم

6

گروه دوم

کارشناسی ارشد

تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي (MRI)

1467

سوم

6

گروه دوم

کارشناسی ارشد

راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي

1461

سوم

6

گروه دوم

کارشناسی ارشد

بهداشت پرتوها

14109

سوم

6

گروه دوم

کارشناسی ارشد

فناوري تصويربرداري پزشكي (MRI)

14675

سوم

6

گروه دوم

کارشناسی ارشد

فناوري تصويربرداري پزشكي و سيتي اسكن

14102

سوم

6

گروه دوم

علوم آزمايشگاهي

آسيب شناسي

تخصص

آسیب شناسی

1723

دوم

8.25

گروه اول

ژنتيك

دکترا

ژنتيك مولكولي

1990

چهارم

3.75

گروه اول

دکترا

ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)

1922

چهارم

3.75

گروه اول

کارشناسی ارشد

ژنتیک انسانی

1447

چهارم

3.75

گروه دوم

علوم آزمايشگاهي

تخصص

تخصص علوم آزمایشگاهی

1749

دوم

8.25

گروه اول

دکترا

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

19375

دوم

8.25

گروه اول

دکترا

بیوشیمی بالینی

1918

دوم

8.25

گروه اول

دکترا

هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون

1937

دوم

8.25

گروه اول

دکترای حرفه ای

علوم آزمایشگاهی

1611

دوم

8.25

گروه اول

کاردانی

علوم آزمايشگاهي

1016

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

1131

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی ارشد

علوم آزمایشگاهی

14131

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی ارشد

بیوشیمی بالینی

1428

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی ارشد

خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون(هماتولوژی)

1445

دوم

8.25

گروه دوم

گروه هاي داخلي

بيماري هاي داخلي

تخصص

طب سالمندي

1736

سوم

6

گروه اول

تخصص

بیماریهای داخلی*

1710

سوم

6

گروه اول

مديريت

مديريت

دکترا

سلامت در بلايا و فوريت ها

1961

اول

11.75

گروه اول

دکترا

سياست گذاري سلامت

1957

اول

11.75

گروه اول

دکترا

مديريت خدمات بهداشتي درماني

1926

اول

11.75

گروه اول

دکترا

مديريت تحقيقات و فناوري در نظام سلامت

1985

اول

11.75

گروه اول

کارشناسی

مديريت خدمات بهداشتي درماني

1120

اول

11.75

گروه دوم

کارشناسی ارشد

مديريت خدمات بهداشتي درماني

1441

اول

11.75

گروه دوم

کارشناسی ارشد

مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست

1482

اول

11.75

گروه دوم

کارشناسی ارشد

كارآفريني در نظام سلامت

1493

اول

11.75

گروه دوم

مديريت اطلاعات و كتابداري و اطلاع رساني

دکترا

مديريت اطلاعات سلامت

19325

دوم

8.25

گروه اول

دکترا

كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

19103

دوم

8.25

گروه اول

دکترا

مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني

1932

دوم

8.25

گروه اول

کاردانی

مدارك پزشكي

1012

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی

مدارك پزشكي

1212

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی

فناوري اطلاعات سلامت

1118

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی

كتابداري در شاخه پزشكي

1121

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی ارشد

علوم كتابداري و اطلاع رساني

1427

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی ارشد

فناوري اطلاعات سلامت

1479

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی ارشد

مدارك پزشكي

1412

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی ارشد

ارزيابي فناوري سلامت (H.T.A)

1469

دوم

8.25

گروه دوم

مهندسي پزشكي

مهندسي پزشكي

دکترا

مهندسي پزشكي

1955

دوم

8.25

گروه اول

دکترا

مهندسي پزشكي - رباتيك پزشكي

1994

دوم

8.25

گروه اول

کارشناسی

مهندسي پزشكي باليني

1123

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی

مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)

1141

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی ارشد

مهندسي بيمارستان

1476

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی ارشد

مهندسي پزشكي

1443

دوم

8.25

گروه دوم

کارشناسی ارشد

مهندسي پزشكي (زيست مواد)

1470

دوم

8.25

گروه دوم

 

 

دانلود گروهای هدف و میزان امتیاز بازآموزی هر گروه

 

ثبت نام و پرداخت آنلاین

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی