فناوریهای نوین برای پزشکان عمومی

جشنواره ایده ها و فن بازار

ایده بازار پزشکی

نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین

اخبار فناوری های پزشکی

اخبار کنگره

حامیان کنگره

  • انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران

  • وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری کمیسیون انجمن های علمی ایران

  • انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران

  • پژوهشگاه نیرو

  • پژوهشکده مهندسی سیستمهای تشخیص پزشکی

  • 1
  • 2
  • 3

تماس با دبیرخانه

تلفن: 88146121

مسئول دبیرخانه علمی: 09378620406

کارشناسان ثبت نام: 09121054057 - 09197038574

09126474500- 09901636012 - 09119652660

دریافت خبرنامه الکترونیکی